????
ENG ▼
X

Algemene voorwaarden voor Million Makers | Gebruiksvoorwaarden

Hieronder vindt u de meest recente algemene voorwaarden van Million Makers (“Gebruiksvoorwaarden”).

Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door. Toegang tot en gebruik van Million Makers-producten ("Producten"), Million Makers-services ("Services") en de Million Makers-website https://MillionMakers.com/ ("Website") of een of meer subdomeinen, inclusief enige inhoud ervan is afhankelijk van uw instemming met deze voorwaarden. U moet alle bepalingen en voorwaarden in deze voorwaarden lezen, ermee instemmen en accepteren. Door een account aan te maken, of door onze Website of producten of diensten te gebruiken of te bezoeken, bent u gebonden aan deze Voorwaarden en geeft u aan dat u deze Voorwaarden blijft accepteren.

Uw Million Makers-account

  Als u een account aanmaakt op de Website, bent u verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid van uw account en bent u volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder het account en alle andere acties die worden ondernomen in verband met het account. U stemt ermee in om nauwkeurige, actuele en volledige informatie te verstrekken en bij te houden, inclusief uw contactgegevens voor kennisgevingen en andere communicatie van ons en uw betalingsgegevens. U mag geen valse of misleidende informatie gebruiken in verband met uw account, of handelen in naam of reputatie van anderen, en Million Makers mag alle informatie wijzigen of verwijderen die zij ongepast of onwettig acht, of die op een andere manier waarschijnlijk Million Makers blootstelt aan claims van derden. U stemt ermee in dat we stappen kunnen ondernemen om de juistheid van de informatie die u ons heeft verstrekt te verifiëren.

 

  U bent verantwoordelijk voor het nemen van redelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid van uw gebruikersnaam en wachtwoord te handhaven. U moet Million Makers onmiddellijk op de hoogte stellen van ongeoorloofd gebruik van uw informatie, uw account of andere beveiligingsinbreuken. Million Makers is niet aansprakelijk voor handelingen of nalatigheden van u, met inbegrip van schade van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van dergelijke handelingen of nalatigheden.

Verantwoordelijkheden van gebruikers van de MillionMakers, producten en/of diensten

  Uw toegang tot "MillionMakers.com" en al uw gebruik van de Website, Producten en/of Diensten moet wettig zijn en in overeenstemming zijn met alle Voorwaarden en enige andere overeenkomst tussen u en Million Makers en/of MM Solutions INC en/of Million Makers LLC en/of MM LLC en/of Million Makers Solutions INC en/of MM LTD. en/of Million Makers LTD.
  Bij het bezoeken of gebruiken van de Website “MillionMakers.com”, Producten en/of Diensten, dient u zich te allen tijde op een beleefde en respectvolle manier te gedragen. We verbieden specifiek elk gebruik van de Website, Producten en/of Diensten, en u stemt ermee in de Website niet te gebruiken voor een van de volgende zaken:
 • Gedrag dat een strafbaar feit zou vormen, aanleiding zou geven tot burgerlijke aansprakelijkheid of anderszins in strijd zou zijn met stads-, staats-, nationale of internationale wet- of regelgeving die niet zou voldoen aan het geaccepteerde internetprotocol.
 • Het communiceren, verzenden of plaatsen van materiaal dat auteursrechtelijk beschermd is of anderszins eigendom is van een derde partij, tenzij u de eigenaar van het auteursrecht bent of de toestemming van de eigenaar hebt om het te plaatsen.
 • Het communiceren, verzenden of plaatsen van materiaal dat handelsgeheimen onthult, tenzij u de eigenaar bent of toestemming hebt van de eigenaar.
 • Het communiceren, verzenden of plaatsen van materiaal dat inbreuk maakt op enig ander intellectueel eigendomsrecht, privacy- of publiciteitsrecht van een ander.
 • Op enigerlei wijze proberen te interfereren met de Website, of onze netwerken of netwerkbeveiliging, of proberen onze Website te gebruiken om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot een ander computersysteem.
 • Toegang krijgen tot gegevens die niet voor u bestemd zijn, of inloggen op een server of account waartoe u geen toegang heeft.
 • Pogingen om de kwetsbaarheid van een systeem of netwerk te onderzoeken, scannen of testen of om beveiligings- of authenticatiemaatregelen te schenden zonder de juiste autorisatie (of slagen in een dergelijke poging)
 • Pogingen om de werking van de Website, Producten en/of Diensten, of onze levering van Diensten aan andere gebruikers van de Website, onze hostingprovider of ons netwerk te verstoren of te verstoren, inclusief, maar niet beperkt tot, door middel van het indienen van een virus naar de Website, overbelasting, “flooding”, “mailbombing” of “crashen” van de Website.

Als u bovendien een account beheert, bijdraagt ​​aan een account, materiaal op de website plaatst, links op de website plaatst of anderszins materiaal beschikbaar stelt via de website (al dergelijk materiaal, "inhoud"), bent u als enige verantwoordelijk voor de inhoud van, en alle schade en schade die voortvloeit uit die inhoud. Dat is het geval ongeacht of de betreffende Inhoud tekst, afbeeldingen, een audiobestand of computersoftware is. Door Inhoud beschikbaar te stellen, verklaart en garandeert u dat:

 • het downloaden, kopiëren en gebruiken van de inhoud zal geen inbreuk maken op de eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot het auteursrecht, patent, handelsmerk of handelsgeheimen, van een derde partij.
 • als uw werkgever rechten heeft op intellectueel eigendom dat u aanmaakt, heeft u ofwel (i) schriftelijke toestemming van uw werkgever gekregen om de inhoud te plaatsen of beschikbaar te stellen, inclusief maar niet beperkt tot software, of (ii) heeft u van uw werkgever een schriftelijke verklaring van afstand gekregen met betrekking tot alle rechten in of op de Inhoud.
 • u volledig hebt voldaan aan alle licenties van derden met betrekking tot de inhoud, en al het nodige hebt gedaan om de vereiste voorwaarden met succes door te geven aan eindgebruikers.
 • de Inhoud bevat of installeert geen virussen, wormen, malware, Trojaanse paarden of andere schadelijke of destructieve inhoud.
 • de Inhoud is geen spam en bevat geen onethische of ongewenste commerciële inhoud die is ontworpen om verkeer naar sites van derden te leiden of de zoekmachinepositie van sites van derden te verbeteren, of om onethische of onwettige handelingen (zoals phishing) te bevorderen of ontvangers te misleiden als naar de bron van het materiaal (zoals spoofing).
 • de inhoud is niet obsceen, lasterlijk, hatelijk of raciaal of etnisch verwerpelijk, en schendt niet de privacy- of publiciteitsrechten van een derde partij.

Als u Inhoud verwijdert, zal Million Makers redelijke inspanningen leveren om deze van de Website en onze servers te verwijderen, maar u erkent dat caching of verwijzingen naar de Inhoud niet onmiddellijk beschikbaar mogen worden gemaakt voor het publiek.

U bent verantwoordelijk voor het nemen van voorzorgsmaatregelen die nodig zijn om uzelf en uw computersystemen te beschermen tegen virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere schadelijke of destructieve inhoud. Million Makers zal redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om de overdracht van schadelijke inhoud van zijn technologiesystemen naar uw technologiesystemen te voorkomen.

Million Makers wijst elke aansprakelijkheid af voor enige schade of schade die voortvloeit uit uw toegang tot of gebruik van de Website, Producten en/of Diensten, of toegang tot of gebruik van niet-Million Makers-websites.

Million Makers heeft het recht (maar niet de verplichting) om (i) inhoud te weigeren of te verwijderen die, naar het redelijke oordeel van het Million Makers-team, in strijd is met het beleid van Million Makers of op enigerlei wijze schadelijk of aanstootgevend is, of (ii) beëindigt of ontkent toegang tot en gebruik van de Website, Producten en/of Diensten aan een persoon om welke reden dan ook, naar goeddunken van Million Makers.

Vergoedingen en betalingen

Door Producten en/of Diensten te kopen, stemt u ermee in om Million Makers en/of MM Solutions INC en/of Million Makers LLC en/of MM LLC en/of Million Makers Solutions INC en/of MM LTD te betalen. en/of Million Makers LTD. initiële kosten / vergoedingen en jaarlijkse abonnementskosten die voor een dergelijk product of dergelijke service zijn aangegeven Betalingen zijn verschuldigd vanaf de eerste dag dat u zich aanmeldt voor een Product en/of Diensten, en dekken voor een maandelijkse, driemaandelijkse, halfjaarlijkse of jaarlijkse periode, zoals aangegeven bij het aanmelden en betalen voor verlengingskosten op .

Configuraties en prijzen van de Website, Producten en/of Diensten kunnen op elk moment worden gewijzigd en Million Makers heeft te allen tijde het recht om configuraties, vergoedingen, prijzen en offertes te wijzigen, op voorwaarde dat er geen prijswijzigingen van toepassing zijn op u tijdens een abonnementsperiode, en wordt pas van kracht nadat Million Makers en u een verlenging, upgrade of verlenging van de abonnementsperiode zijn overeengekomen. U gaat akkoord met dergelijke wijzigingen als u geen schriftelijk bezwaar maakt bij Million Makers binnen drie (3) werkdagen na ontvangst van een kennisgeving van Million Makers, of een factuur, waarin de vergoeding en/of prijswijzigingen zijn opgenomen of aangekondigd. Alle prijzen zijn exclusief, en u betaalt alle belastingen, rechten, heffingen of vergoedingen of andere soortgelijke kosten die door een belastingautoriteit aan Million Makers of uzelf worden opgelegd (anders dan belastingen die worden geheven op de inkomsten van Million Makers), met betrekking tot uw bestelling, tenzij u hebt Million Makers voorzien van een geschikt doorverkoop- of vrijstellingscertificaat voor de leveringslocatie, de locatie waar de Producten en/of Diensten worden gebruikt of uitgevoerd. In geval van wetswijzigingen zodanig dat een belasting wordt geheven die oninbaar is of wordt met als gevolg een verhoging van de kosten voor Million Makers voor het leveren van de Producten en/of Diensten, waarbij en in die mate Million Makers gerechtigd is haar prijzen te verhogen dienovereenkomstig en met terugwerkende kracht.

Gebruik van inhoud, software, applicaties, services en materialen van derden

Million Makers heeft niet al het materiaal, inclusief computersoftware, dat op de website is geplaatst, en kan dit ook niet beoordelen, en kan daarom niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud, het gebruik of de effecten van dat materiaal. Door de Website te exploiteren, vertegenwoordigt of impliceert Million Makers niet dat zij het daar geplaatste materiaal onderschrijft, of dat zij van mening is dat dergelijk materiaal nauwkeurig, nuttig of niet-schadelijk is. De Website kan inhoud bevatten die aanstootgevend, onfatsoenlijk of anderszins verwerpelijk is, evenals inhoud die technische onnauwkeurigheden, typografische fouten en andere fouten bevat. De Website kan ook materiaal bevatten dat de privacy- of publiciteitsrechten schendt, of inbreuk maakt op de intellectuele eigendoms- en andere eigendomsrechten, van derden, of waarvan het downloaden, kopiëren of gebruiken onderworpen is aan aanvullende voorwaarden, al dan niet vermeld. Million Makers wijst elke verantwoordelijkheid af voor enige schade en/of schade die voortvloeit uit het gebruik of downloaden van berichten van andere partijen op de website.

Inhoud geplaatst op andere websites

We hebben niet al het materiaal beoordeeld, inclusief computersoftware, dat beschikbaar is gesteld via de websites en webpagina's waarnaar MillionMakers.com linkt, en die link naar MillionMakers.com. Million Makers heeft geen controle over die niet-Million Makers-websites en webpagina's en is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik ervan. Door te linken naar een website of webpagina die niet van Million Makers is, vertegenwoordigt of impliceert Million Makers niet dat het een dergelijke website of webpagina onderschrijft.

Schending van het auteursrecht

Aangezien Million Makers van anderen verlangt dat zij zijn intellectuele eigendomsrechten respecteren, respecteert zij de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Als u van mening bent dat materiaal dat zich op de Website bevindt of waarnaar wordt gelinkt uw auteursrecht schendt, wordt u aangemoedigd om Million Makers op de hoogte te stellen via info@millionmakers.com. Million Makers zal, voor zover mogelijk, reageren op al dergelijke kennisgevingen, inclusief indien vereist of gepast door het inbreukmakende materiaal te verwijderen of alle links naar het inbreukmakende materiaal uit te schakelen. Om inbreukmakend materiaal onder onze aandacht te brengen, kunt u ons een e-mail sturen, u moet onze DMCA-agent de volgende informatie verstrekken:

(a) een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is om namens de eigenaar van het auteursrechtelijk beschermde werk op te treden;

(b) een identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk en de locatie op de website van het vermeend inbreukmakende werk;

(c) een schriftelijke verklaring dat u te goeder trouw meent dat het betwiste gebruik niet is toegestaan ​​door de eigenaar, diens vertegenwoordiger of de wet;

(d) uw naam en contactgegevens, inclusief telefoonnummer en e-mailadres; en

(e) een verklaring van u dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving nauwkeurig is en, op straffe van meineed, dat u de eigenaar van het auteursrecht bent of gemachtigd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden.

De contactgegevens van onze DMCA-agent voor kennisgeving van claims van inbreuk op het auteursrecht in de VS zijn: MM Solutions Inc., e-mail: info@millionmakers.com.

In het geval van een gebruiker die mogelijk inbreuk maakt of herhaaldelijk inbreuk maakt op de auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van Million Makers of anderen, kan Million Makers, naar eigen goeddunken, de toegang tot en het gebruik van de Website, Producten en/of Diensten. In het geval van een dergelijke beëindiging is Million Makers niet verplicht om bedragen die eerder aan Million Makers zijn betaald terug te betalen aan een persoon met betrekking tot een dergelijke beëindiging.

Handelsmerken

Million Makers, het Million Makers-logo en alle andere handelsmerken, dienstmerken, afbeeldingen en logo's die worden gebruikt in verband met de Website, Producten en Services, zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Million Makers of de licentiegevers van Million Makers. Andere handelsmerken, dienstmerken, grafische afbeeldingen en logo's die worden gebruikt in verband met de Website, Producten en Diensten, kunnen handelsmerken zijn van andere derde partijen, in welk geval een dergelijke licentie uitsluitend ten gunste en gebruik van ons is, tenzij anders vermeld, of kan worden eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Uw gebruik van de website geeft u geen recht of licentie om Million Makers of handelsmerken van derden te reproduceren of anderszins te gebruiken. Evenzo verleent u geen enkel recht of licentie om uw handelsmerken, dienstmerken, afbeeldingen en/of logo's te reproduceren of anderszins te gebruiken, tenzij uitdrukkelijk door u geautoriseerd.

Beëindiging

U kunt uw overeenkomst beëindigen en uw account bij Million Makers op elk moment, met ingang van de laatste dag van uw abonnementsperiode, beëindigen door een e-mail te sturen naar info@MillionMakers.com. Million Makers kan haar relatie met u op elk moment beëindigen of de toegang tot de Website, Producten en/of Diensten beëindigen of opschorten, inclusief het gebruik van software,

 • als u deze Voorwaarden en/of enige andere overeenkomst met Million Makers schendt;
 • als Million Makers redelijkerwijs vermoedt dat u de Website, Producten en/of Diensten gebruikt om de wet te overtreden of rechten van derden te schenden;
 • als Million Makers redelijkerwijs vermoedt dat u het beleid van Million Makers op oneerlijke wijze probeert uit te buiten of te misbruiken;
 • als Million Makers redelijkerwijs vermoedt dat u de Website, Producten en/of Diensten frauduleus gebruikt, of dat Producten of Diensten die aan u worden geleverd op frauduleuze wijze worden gebruikt door een derde partij;
 • als u bedragen die verschuldigd zijn aan Million Makers niet betaalt;
 • u de toepasselijke wet- of regelgeving schendt. Bij beëindiging van uw Million Makers-account om de bovengenoemde redenen, vindt er geen restitutie van vergoedingen plaats en wordt u de toegang tot de Website, Producten en/of de Diensten, inclusief alle bijbehorende gegevens, ontzegd.

Million Makers kan elke overeenkomst en toegang tot uw account beëindigen als de Services of een deel daarvan niet langer legaal beschikbaar zijn in uw rechtsgebied, of niet langer commercieel levensvatbaar zijn, naar goeddunken van Million Makers.

Als u van mening bent dat Million Makers niet heeft gepresteerd of de Services defect zijn, moet u Million Makers hiervan schriftelijk op de hoogte stellen en moet u Million Makers dertig (30) dagen wachten om het defect te verhelpen. Indien Million Makers het gebrek binnen deze herstelperiode verhelpt, is Million Makers niet in verzuim en kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade en/of verliezen in verband met een dergelijk verzuim. Als Million Makers het defect niet binnen deze herstelperiode heeft verholpen, kunt u het abonnement met onmiddellijke ingang beëindigen, na schriftelijke kennisgeving aan Million Makers.

Wijzigingen in inhoud, producten en diensten

De configuraties en specificaties van de Website, inclusief maar niet beperkt tot alle inhoud die daar beschikbaar is, de Producten en de Diensten kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd en/of bijgewerkt, naar goeddunken van Million Makers. U bent gebonden aan dergelijke wijzigingen of updates, tenzij dergelijke wijzigingen de functionaliteit en waarde van de Website, Producten en/of Diensten wezenlijk verminderen.

Beperking van garanties van miljoen makers, leveranciers en licentiegevers

Million Makers garandeert aan Million Makers-klanten van betaalde producten en/of diensten, op voorwaarde dat dergelijke klanten alle verschuldigde vergoedingen hebben betaald en anderszins niet in gebreke blijven jegens Million Makers, een beschikbaarheid van de Producten en/of Diensten (“uptime”) van achtennegentig procent (98%) per maand. Als om een ​​reden die uitsluitend aan Million Makers kan worden toegeschreven, de uptime niet wordt gehaald, is Million Makers niet aansprakelijk voor het betalen van enige vorm van "liquidated damage", de Producten en/of Diensten zijn niet toegankelijk in strijd met de uptime. U gaat ermee akkoord dat het moeilijk zou zijn om het bedrag van de schade te bepalen die u zal lijden als de uptime niet wordt gehaald. U stemt er ook mee in dat het bovenstaande vergoedingsschema niet zal resulteren in enige vorm van gefixeerde schadevergoeding als gevolg van enige vorm van waarschijnlijk verlies en het bedrag van uw werkelijke verlies. Als de Producten en/of Diensten echter niet voor u beschikbaar zijn om een ​​reden die uitsluitend aan Million Makers kan worden toegeschreven voor een aanhoudende periode van vijf (5) dagen of meer, kunt u uw overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk beëindigen en kunt u verzoeken teruggave van door u betaalde vergoedingen met betrekking tot de niet-beschikbare Producten en/of Diensten, naar rato van de resterende ongebruikte looptijd van uw overeenkomst.

Million Makers en zijn licentiegevers geven geen enkele garantie of verklaring met betrekking tot de Website, Producten en Diensten, of enige gelinkte site of de inhoud ervan, inclusief de inhoud, informatie en materialen erop of de nauwkeurigheid, volledigheid of actualiteit van de inhoud , informatie en materialen. We garanderen of verklaren ook niet dat uw toegang tot of gebruik van de Website, Producten en/of Diensten, of een gekoppelde site ononderbroken of vrij van fouten of weglatingen zal zijn, dat defecten zullen worden gecorrigeerd, of dat de Website, Producten , en/of Services, of enige gekoppelde site vrij is van computervirussen of andere schadelijke componenten. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid en zijn niet aansprakelijk voor enige schade aan, of virussen die uw computerapparatuur of andere eigendommen kunnen infecteren als gevolg van uw gebruik van de Producten of Diensten, of uw toegang tot, gebruik van of browsen op de Website, of uw downloaden of uploaden van enige Inhoud van of naar de Website. Als u niet tevreden bent met de Website, is uw enige remedie om de Website niet langer te gebruiken.

Geen enkel advies, resultaat of informatie, mondeling of schriftelijk, verkregen door u van Million Makers, of via de Website, zal enige garantie creëren die hierin niet uitdrukkelijk wordt gemaakt. Million Makers onderschrijft, ondersteunt, bestraft, stimuleert of stemt niet in met enige inhoud of enige gebruikersinhoud, of enige mening, aanbeveling, inhoud, link, gegevens of advies daarin uitgedrukt of geïmpliceerd, en Million Makers wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid in verband met gebruikersinhoud en andere inhoud, materialen of informatie die beschikbaar zijn op of via de Website, Producten en/of Diensten, gecreëerd of geleverd door gebruikers of andere derden.

Houd er rekening mee dat sommige rechtsgebieden de uitsluiting van impliciete garanties mogelijk niet toestaan, dus sommige van de bovenstaande uitsluitingen zijn mogelijk niet op u van toepassing. Controleer uw lokale wetten voor eventuele beperkingen of beperkingen met betrekking tot de uitsluiting van impliciete garanties.

Beperking van aansprakelijkheid van Million Makers, zijn leveranciers en zijn licentiegevers

In geen geval zal een partij, haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, hun respectievelijke directeuren, functionarissen, werknemers of agenten en andere vertegenwoordigers aansprakelijk zijn voor enige indirecte, gevolg-, incidentele, speciale of punitieve schade, inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst en bedrijfsonderbreking, hetzij in contract of onrechtmatige daad, inclusief nalatigheid, die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website, producten, diensten en/of de inhoud daarvan, of van een website met hyperlinks, zelfs als een dergelijke partij uitdrukkelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Met uitzondering van schade in verband met wettelijk bewezen of erkende inbreuk op intellectueel eigendom veroorzaakt door Producten en/of Diensten zoals geleverd door een partij zonder inhoud van derden, zal de aansprakelijkheid van een partij in geen geval de totale bedragen overschrijden die Million Makers van u heeft ontvangen tijdens de periode van twaalf (12) maanden onmiddellijk voorafgaand aan de datum waarop de schade zich voor het eerst heeft voorgedaan.

Uw verklaringen en garanties

U verklaart en garandeert dat uw gebruik van de Website, Producten en/of Diensten in overeenstemming zal zijn met enige overeenkomst tussen u en Million Makers, de Million Makers Privacybeleid, deze Voorwaarden, en met alle toepasselijke wet- en regelgeving, inclusief maar niet beperkt tot lokale wet- of regelgeving in uw land, staat, stad of ander overheidsgebied, met betrekking tot online gedrag en acceptabele inhoud, en inclusief alle toepasselijke wetten met betrekking tot de overdracht van technische gegevens die zijn geëxporteerd vanuit het land waarin u woont, en met eventuele andere toepasselijke polissen of voorwaarden.

schadeloosstelling

Met inachtneming van de hierin uiteengezette beperkingen, komen de partijen overeen elkaar, met inbegrip van haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, hun respectievelijke directeuren, functionarissen, werknemers of agenten en andere vertegenwoordigers, te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen alle claims, verliezen, schade, aansprakelijkheden en kosten (inclusief maar niet beperkt tot redelijke advocatenhonoraria en gerechtskosten), die voortvloeien uit, verband houden met of verband houden met:

 • een materiële schending van deze voorwaarden of een overeenkomst tussen de partijen, of
 • elke bewering dat informatie of materiaal (inclusief enige inhoud) rechten van derden schendt.

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat u door het gebruik van de Producten en/of Diensten als enige verantwoordelijk bent voor alle gegevens, inclusief persoonlijk identificeerbare informatie, verzameld of verwerkt via onze Producten en/of Diensten. U zult Million Makers verdedigen, schadeloos stellen en vrijwaren, zonder enige beperking, voor alle schade in verband met (vermeende) schendingen van privacywetten door het gebruik van de Producten en/of Diensten onder uw account.

Diversen

Elke partij zal zich adequaat verzekeren om haar risico's hieronder te dekken, inclusief maar niet beperkt tot een algemene en/of productaansprakelijkheidsverzekering. Met betrekking tot de beveiliging, vertrouwelijkheid en integriteit van gegevens is elke partij verantwoordelijk voor het handhaven van passende technische en organisatorische maatregelen voor de bescherming van gegevens die worden verwerkt op hun eigen systemen en op systemen van derden die door de betrokken partij worden gebruikt.

Million Makers is niet aansprakelijk voor enige vertraging in het uitvoeren of niet-nakoming van een van haar verplichtingen jegens u veroorzaakt door gebeurtenissen buiten haar redelijke controle.

Million Makers zal u onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen van de redenen voor de vertraging of stopzetting (en de waarschijnlijke duur) en zal alle redelijke stappen ondernemen om de vertraging of stopzetting te verhelpen.

De taal van de arbitrage is Engels. Elke uitspraak, uitspraak of schikking die in het kader van een dergelijke arbitrage is uitgevaardigd, kan door elke partij worden ingediend voor tenuitvoerlegging door een bevoegde rechtbank.

Als enig deel van deze Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal dat deel worden geïnterpreteerd als een weergave van de oorspronkelijke bedoeling van de Partijen, en blijven de overige delen volledig van kracht. Een verklaring van afstand door een van de partijen van enige voorwaarde of voorwaarde van deze Voorwaarden of enige schending daarvan, in enig geval, zal geen afstand doen van een dergelijke voorwaarde of voorwaarde of enige daaropvolgende schending daarvan. U mag uw rechten onder deze Voorwaarden alleen overdragen aan een partij die instemt met, en ermee instemt gebonden te zijn aan, de voorwaarden hiervan schriftelijk. Million Makers kan zijn rechten onder deze Voorwaarden naar eigen goeddunken overdragen. Deze voorwaarden zijn bindend voor en komen ten goede aan de partijen, hun opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden. U stemt ermee in dat er geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentuurrelatie bestaat tussen u en ons als gevolg van de Voorwaarden, of uw gebruik van de Website, Producten en/of Diensten.

Een speciale opmerking over kinderen

De Website is niet ontworpen of bedoeld voor gebruik door kinderen onder de 16 jaar, en onze Producten en Diensten mogen niet worden gekocht door kinderen onder de 16 jaar. We verzamelen niet opzettelijk persoonlijke informatie van bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar Als u jonger bent dan 16 jaar, mag u geen persoonlijke informatie aan ons verstrekken. Als u jonger bent dan 16 jaar, mag u de Website alleen gebruiken met toestemming van een ouder of voogd.

 

Notitie* Als beleid delen of verkopen we de gegevens van onze klanten niet met derden, tenzij en tenzij de gekozen service wordt verwerkt via onze partners, partners en serviceproviders. Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden volgens ons privacybeleid.